Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

R@bota’l

 

El projecte R@bota’l és un projecte de socialització de llibres de text que funciona a l’escola Tabor, aquest es duu a terme entre l’escola i la Comissió del R@bota’l de L’AFA. Va ser aprovat pel Consell Escolar i es va iniciar el curs 2005-2006. actualment hi participen el 90% de les famílies, les quals es mostren força satisfetes segons la darrera enquesta.

L’equip de mestres i la direcció del centre són els encarregats d’escollir els llibres que empraran els alumnes. Ni els membres de la comissió encarregada del projecte R@bota’l ni els membres de L’AFA tenen la potestat de decidir sobre els llibres, ja que és l’escola la que decideix quin són els llibres que fan servir per donar les classes tenint en conte el seu Projecte Escolar de Centre.

Els alumnes que es beneficien dels avantatges d’aquest projecte són tots els que cursen primària, de primer a sisè.

Participar en el R@bota’l li dóna a l’alumne/a el dret a tenir cada any en PRÉSTEC els llibres de text, els diccionaris de classe i les lectures obligatòries ja que tots aquests llibres són els que es reutilitzen i són propietat de l’escola. Cada alumne tindrà en PROPIETAT tots els quaderns de treball i d’activitats que s’hagin d’utilitzar durant el curs escolar, ja que en ells s’ha d’escriure i per tant no poden ser reutilitzats.

Es fixaran unes dates al mes de juny, sempre abans d’acabar del curs escolar, per a recollir el lot de llibres que els alumnes tenen en préstec. En cas de no retornar els llibres la família haurà d’abonar el cost d’aquests, ja que s’han de reposar per a que un altre alumne els pugui fer servir. En cas de retornar un llibre malmès per no haver tingut cura d’aquest, la família haurà de pagar el preu íntegre del llibre ja que també caldrà substituir-lo per a que un altre alumne el pugui fer servir.

També es fixaran unes dates al mes de setembre per a poder recollir el lot de llibres (compost pels llibres de propietat i en préstec) per a que les famílies els puguin recollir per a poder iniciar el nou curs escolar amb tot el material preparat.

Cada alumne/a inscrit al R@bota’l per beneficiar-se dels seus avantatges ha de complir dues condicions indispensables:

  1. Ser soci de L’AFA i estar al corrent de pagament de les quotes anuals. En cas de no complir aquesta condició també podrà obtenir el lot de llibres però amb un petit increment econòmic en la condició següent.
  2. Pagar la quota anual de llibres abans d’obtenir el lot de llibres. Això es controlarà ensenyant el comprovant bancari corresponent de la quota assignada, si no es mostra dit comprovant imprès no s’entregarà el lot de llibres.

La quota del lot dels llibres es fixarà tenint en compte els següents criteris:

  • Cost anual dels quaderns d’ús individual.
  • El nombre d’alumnes inscrits.
  • Si s’ha rebut o no una subvenció pels llibres de text.
  • Deixar una provisió de fons per fer front al cost que suposarà el canvi de tots els llibres del cicle.

Totes les famílies es poden beneficiar dels avantatges del projecte, però hi hauran dues quotes diferents, una per als socis de L’AFA que estan al corrent de pagament de les quotes anuals i una altre per aquelles famílies que no ho són. Per a obtenir la quota reduïda (la dels socis de L’AFA) caldrà haver pagat el rebut de soci del curs anterior, ja que ens guiem d’aquests llistats per a fer els preus de socis i no socis dels lots dels llibres que es preparen al juliol del curs anterior.

Documents R@bota’l

Nens nouvinguts

Rebota’l per p-5

Rebota’l per Primaria