Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

OBJECTIUS DEL CENTRE

Si volem que un infant tingui la capacitat de desplegar la seva autonomia, cal tenir en compte molts aspectes: cal veure que el seu entorn estigui preparat per l’etapa de desenvolupament on es trobi l’infant, com l’adult el va acompanyant en aquest procés, que l’infant hagi tingut un desenvolupament sa en les etapes més primerenques, en quina etapa evolutiva es troba, la seva disposició i necessitat envers el món extern, si existeixen necessitats especials, si hi ha algun trastorn orgànic que dificulti el desenvolupament, i el més important de tots, les ganes que té l’infant envers ser autònom o no. Per tant, entenem que un infant és autònom quan se li respecta el seu propi ritme, quan no hi ha un desig imposat des de l’adult, sinó que es dóna temps mentre alhora se li van donant eines perquè pugui aconseguir-ho.

Els infants volen ser estimats, acceptats i reconeguts. Per això és important ensenyar als infants a aprendre a gestionar les seves emocions.

Per nosaltres és important educar en els límits i en la llibertat ja que ambdós aspectes pensem que van de la mà ja que donen als infants la seguretat que necessiten per a desenvolupar-se com a persones cada una amb la seva personalitat. A l’escola vetllem per educar en la responsabilitat. L’adquisició de la responsabilitat és més lenta però permet a l’infant ser ell mateix i anar incorporant en la seva manera de fer, actituds i actuacions favorables a la bona convivència.

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Per això, el nostre projecte educatiu fomenta diverses metodologies de treball on els alumnes han de saber-se organitzar, arribar a acords amb els seus companys, comunicar-se. Entre les metodologies trobem:

 • El treball en equip on els infants cal que aprenguin a organitzar-se i a acceptar l’opinió dels altres, per d’obtenir resultats en el treball que estan fent.
 • El treball per projectes en alguns temes que s’hi poden prestar com és el cas de l’assignatura de medi, per tal de que els alumnes desenvolupin el seu interès i curiositat en diferents temes.
 • Ens estem iniciant en el treball de manera interdisciplinària i global per afavorir l’aprenentatge competencial dels infants.
 • Elaboració de rúbriques en alguns dels treballs elaborats, per tal de que l’alumne/a usi instruments d’avaluació formativa a favor del seu aprenentatge. La rúbrica permet mesurar el treball del alumnes i també el seu funcionament durant el procés i les seves habilitats per treballar de manera cooperativa.

Diferents edats, diferents interessos, diferents habilitats… i les mateixes ganes de conviure i aprendre junts. A l’escola també apostem per la barreja dels infants de diferents edats perquè grans i petits fan esforços per entendre’s, s’ajuden, es sorprenen, s’imiten, s’expliquen, s’acompanyen, es donen suport… Per això fomentem diferents activitats on es doni aquests intercanvis:

 • Acompanyament a la Fira de Santa Llúcia (p3 – 6è / p4 – 5è)
 • Pre – padrins  (p5 i 5è curs)
 • Padrins de lectura (1r i 6è curs)
 • Racons de colors (l’educació infantil i cicle inicial)
 • Barreja d’alumnes d’ambdós grups, del mateix, aprofitant els desdoblaments (educació infantil i primària)

Per portar a terme tota aquesta manera de treballar, com a escola tenim uns objectius fixats:

3.1. D’àmbit pedagògic

     a) Potenciar el coneixement i acceptació de la pròpia identitat i el progrés en l’autonomia i la iniciativa personal

 • Desenvolupar el coneixement i l’acceptació de la pròpia identitat.
 • Desenvolupar de manera integral la persona, potenciant tots els tipus d’intel·ligència.
 • Estimular la iniciativa personal, ajudant a resoldre de manera eficaç els problemes que es presenten en la vida quotidiana.
 • Ajudar a aprendre a assumir les conseqüències de les decisions preses. Saber defensar i argumentar les pròpies opinions.
 • Donar a conèixer i desenvolupar hàbits d’higiene, alimentació, repòs, … que afavoreixin un estil de vida saludable.

 

     b) Desenvolupar comportaments i actituds per a la convivència

 • Comportar-se de manera respectuosa amb les persones, els grups socials i les institucions.
 • Potenciar actituds que fomentin el respecte mutu, la solidaritat i la resolució de conflictes a través del diàleg.
 • Respectar les iniciatives dels altres i valorar-les.
 • Treballar en equip i consensuar el punts de vista.
 • Ser conscients dels drets i deures que tenim, acceptar-los i actuar coherentment.
 • Afavorir el respecte pel medi natural i potenciar les actituds que evitin el malbaratament de recursos .
 • Ajudar a evitar conductes que posin en risc la salut individual o col·lectiva.
 • Valorar l’educació emocional com a mitjà per al creixement personal i la resolució de conflictes

 

    c) Potenciar l’aprendre a aprendre, de manera que l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge

 • Desenvolupar la capacitat d’observació sistemàtica, de formulació d’hipòtesis i d’elecció de sistemes per a la seva verificació. Així com de sistematitzar informacions, resumir-les, analitzar-les, relacionar-les i treure’n conclusions.
 • Assegurar el domini que correspon per edat de la capacitat d’expressió oral i escrita ordenada, de la fluïdesa i de la comprensió lectora en les tres llengües escolars: català, castellà i anglès.
 • Expressar les seves idees d’una manera informada.
 • Contrastar les opinions i les informacions abans d’acceptar-les, comprovant-ne la fiabilitat, l’origen i el grau de versemblança.
 • Saber fer un bon ús dels entorns digitals.
 • Desenvolupar la concentració, la tenacitat i l’ordre.
 • Afavorir el desenvolupament de la creativitat
 • Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món que els envolta.

 

   d) Establir diferents metodologies de treball per tal d’assegurar l’atenció a la diversitat

 • Partir de la realitat més immediata dels infants.
 • Relacionar els nous coneixements amb els que ja tenen.
 • Afavorir les activitats motivadores i participatives.
 • Combinar el treball per projectes, el treball en equip, els grups de discussió i el treball individual per tal que vagin aprenent estratègies per resoldre situacions diverses.
 • Organitzar activitats fora de l’escola (sortides i colònies).
 • Preparar-los per continuar aprenent al llarg de la vida.

 

3.2. D’àmbit organitzatiu i de serveis

 • Potenciar en treball en equip del professorat mitjançant les coordinacions de nivell i cicle. Així com el treball més transversal dels grups de treball.
 • Promoure l’avaluació i la valoració de la pràctica educativa com a instrument per a la seva millora i constant adaptació a les necessitats de l’alumnat.
 • Utilitzar diverses tipologies d’agrupament de l’alumnat en funció dels objectius pedagògics a aconseguir i de la millor manera d’atendre la diversitat: agrupaments flexibles, desdoblaments, grups reduïts, atenció individualitzada, grups internivells,…..
 • Vetllar per a què les activitats extraescolars i els serveis que ofereix l’escola (menjador, casal, horari d’acollida) estiguin d’acord amb el Projecte Educatiu i tinguin com a objectiu principal el benefici de la majoria de l’alumnat del centre.

 

3.3. De participació i relació amb l’entorn

 • Afavorir la participació del professorat i de les famílies en la gestió de l’escola mitjançant els òrgans col·legiats corresponents: Claustre i Consell Escolar.
 • Facilitar l’intercanvi d’informació amb les famílies respecte el procés educatiu dels seus infants, mitjançant reunions d’aula, entrevistes personals, informes, circulars. Així com informar-les sobre qualsevol gestió administrativa.
 • Col·laborar amb l’Associació de pares i mares i mantenir-hi una comunicació regular.
 • Col·laborar amb altres centres educatius i altres institucions relacionades amb l’educació.
 • Ser centre formador de mestres.
 • Col·laborar amb les associacions i entitats del barri, tant a nivell d’activitats conjuntes com de cessió d’espais o altres necessitats que sorgeixin.