Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Carta de Compromís

COMPROMISOS PER PART DE L’ESCOLA

 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a.
 • Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
 • Respectar les conviccions morals, ideològiques i religioses de la família i de l’alumne/a.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament de l’escola, així com dels acords presos al Consell Escolar.
 • Oferir i impulsar mecanismes de participació de les famílies en el govern de l’escola a través dels òrgans col·legiats.
 • Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes i fomentar-hi la participació de les famílies.
 • Informar la la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de l’avaluació.
 • Informar dels resultats globals de l’escola a la representació de les famílies del Consell Escolar.
 • Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 • Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Per aixó, es realitzarà, com a mínim una entrevista personal durant el curs. A la reunió d’inici de curs, entre d’altres, s’informarà del pla de treball i de l’organització general de l’escola.
 • Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 • Informar a l’equip docent, al personal d’administració i serveis i Servitabor del contingut d’aquests compromisos.

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

 • Respectar el caràcter propi de l’escola i reconèixer l’autorita de l’equip docent, de l’equip directiu i del Consell Escolar, així com de tot el personal de serveis.
 • Compartir amb l’escola l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu de l’escola.
 • Instar el fill o la filla a respectar les normes de funcionament del centre, fent especial esment a les normes de convivència.
 • Interressar-se per les activitats de l’associació de pares i mares de l’escola.
 • Aportar idees, propostes i col·laboració per al bon funcionament de l’escola, dins de les seves estructures organitzatives.
 • Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure de l’estudi i d’assistència regular i puntual a l’escola, i també perquè faci les tasques a casa que els i les mestres els encomanin.
 • Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material necessari per a l’activitat escolar.
 • Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 • Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i la seva bona integració en la dinàmica de l’escola.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola.
 • Adoptar criteris i mesures que puguin afavoris el rendiment escolar del fill o filla.
 • Comprometre’s a seguir els acords establerts amb l’escola per millorar el desenvolupament i els aprenentatges dels seu fill/a.
 • Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.