PROGRAMA GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP)

El curs 2018-2019 la nostra escola es va adherir al programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) en el que participen diversos centres de tota Catalunya i la durada del qual és de tres cursos escolars. Aquest programa té com a objectiu principal millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Projecte transversal d’escola.

Les accions del programa GEP s’orienten  a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars. D’altra banda el programa acompanya els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi, per tant, part del nostre professorat rep formació específica on se’ls ofereix assessorament metodològic, estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d’intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.

La metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) promou l’autonomia de l’alumne, incrementa el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística i alhora desenvolupa interessos i actituds multilingües, a més a més dona context a l’ús de la llengua estrangera i promou l’aprenentatge cooperatiu incrementat així l’ús de la llengua a l’aula.

Avui en dia el coneixement i l’ús de diferents llengües (una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu) ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. per aquest motiu hem decidit iniciar aquest projecte a l’escola ja que volem que el nostre alumnat adquireixi la competència comunicativa en els propis idiomes i l’anglès per tal de poder gaudir de totes les oportunitats, tant laborals com personals, que sorgeixin en el seu futur.

Enllaç generalitat: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/index.html

traductor »