Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

Carta de Compromís

Descarregar CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Carta de compromís

COMPROMISOS PER PART DE L’ESCOLA

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions morals, ideològiques i religioses de la família i de l’alumne/a.
 4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament de l’escola, així com dels acords presos al Consell Escolar.
 5. Oferir i impulsar mecanismes de participació de les famílies en el govern de l’escola a través dels òrgans col·legiats.
 6. Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes i fomentar-hi la participació de les famílies.
 7. Informar la la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de l’avaluació.
 8. Informar dels resultats globals de l’escola a la representació de les famílies del Consell Escolar.
 9. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 10. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Per aixó, es realitzarà, com a mínim una entrevista personal durant el curs. A la reunió d’inici de curs, entre d’altres, s’informarà del pla de treball i de l’organització general de l’escola.
 11. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 12. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 13. Informar a l’equip docent, al personal d’administració i serveis i Servitabor del contingut d’aquests compromisos.

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

 1. Respectar el caràcter propi de l’escola i reconèixer l’autorita de l’equip docent, de l’equip directiu i del Consell Escolar, així com de tot el personal de serveis.
 2. Compartir amb l’escola l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu de l’escola.
 3. Instar el fill o la filla a respectar les normes de funcionament del centre, fent especial esment a les normes de convivència.
 4. Interressar-se per les activitats de l’associació de pares i mares de l’escola.
 5. Aportar idees, propostes i col·laboració per al bon funcionament de l’escola, dins de les seves estructures organitzatives.
 6. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure de l’estudi i d’assistència regular i puntual a l’escola, i també perquè faci les tasques a casa que els i les mestres els encomanin.
 7. Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material necessari per a l’activitat escolar.
 8. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 9. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i la seva bona integració en la dinàmica de l’escola.
 10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola.
 11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavoris el rendiment escolar del fill o filla.
 12. Comprometre’s a seguir els acords establerts amb l’escola per millorar el desenvolupament i els aprenentatges dels seu fill/a.
 13. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

_

traductor »