Línies de funcionament

Escola Pública d'Infantil i Primària

ENTRADES

L’horari d’entrada a l’escola és a les 9 h i a les 15 h (pels nens i nens que van a dinar a casa). Educació infantil entra per una porta diferenciada d’educació primària on les mestres d’infantil reben als més petits.

SORTIDES

La porta d’educació infantil s’obre a les 16.20 h per a què les famílies puguin pujar a les aules i recollir els seus fills/es. És el moment d’intercanvi d’informació, entre la mestra i la família, de com ha anat al dia amb la mestra i de poder veure alguna de les activitats que s’han fet al llarg del dia.
A partir de primària, les famílies ja no pugen a la classe i recullen els seus fills a l’entrada principal de l’escola. L’horari de sortida és a les 16.30 h

ORGANITZACIÓ

  • Desdoblaments, a educació infantil, quan es fan racons i psicomotricitat, i amb l’anglès a partir de P5.
  • Desdoblaments, a primària: els mestres de música i educació física s’enduen tot el grup i la tutora va a fer reforç a algun altre grup per ser dos mestres a l’aula.
  • Desdoblaments d’expressió oral i escrita al Cicle Superior
  • Grups flexibles (3r a 6è curs): els nens/es estan agrupats per grups homogenis en l’assignatura de matemàtiques. Aquests agrupaments respecten el ritme d’aprenentatge dels infants i estan en continua revisió.
  • Barreges d’alumnes de diferents edats: aprofitem totes les oportunitats que ens brinda el dia a dia per barrejar alumnes de diferents edats, perquè pensem que és molt enriquidor per tots els infants i, alhora, genera un molt bon clima d’escola.

METODOLOGIA

A l’escola Tabor utilitzem diferents metodologies d’aprenentatge perquè pensem que és la millor manera d’atendre a la diversitat. Cada nen/a té un ritme d’aprenentatge diferent i alhora no aprèn de la mateixa manera. Per això, pensem que oferint diferents formes de treball arribem a tots els infants sense excloure’n cap (treball cooperatiu, projectes, treball amb llibres, ús de les noves tecnologies integrades a l’aula).

A més a més d’aquesta organització pedagògica, fomentem diferents tipus d’agrupament de treball entre el nostre alumnat, per ajudar-los a treballar en equip i amb qualsevol company. Per això, es fomenta molt la barreja dels alumnes del mateix nivell i d’altres cursos, per aconseguir un enriquiment i un intercanvi d’interessos, que fa que els ajudi a anar creixent com a persones.

 

ROTLLANA/ASSEMBLEES/TUTORIES INDIVIDUALS
Des de ben petits, a través de la rotllana matinal, és el moment on els infants comparteixen amb els seus companys experiències, aprenentatges, descobriments que han fet i, sobretot, com es senten. A mesura que es van fent grans, aquests moments es reconverteixen en assemblees de classe on cada infant pot seguir expressant el que sent, el que ha après, el com s’ha sentit… Són moments molt importants, on la comunicació hi té un paper vertebrador, per millorar dinàmiques de grup i per tractar de temes que ens semblen prou importants.
Les tutories individuals són moments en què cada nen/a pot parlar amb el seu tutor/a d’aspectes que el poden preocupar més i que necessiten de moments de més discreció i confidencialitat. Aquestes tutories les valorem molt positivament perquè ajuden a crear un vincle de confiança entre l’infant i l’adult.

 

LA RELACIÓ AMB L’ENTORN
La nostra escola és oberta al barri, on hi duem a terme accions educatives que permeten als infants seguir sent part activa de la seva formació. Participem en la Cantada de nadales a les dues residències d’avis que tenim més properes i també fem lectura dels treballs realitzats pels Jocs Florals. Visitem el mercat de la família i alguns dels comerços més propers, per tal d’apropar el que treballem a l’aula a una realitat molt més propera. Anem a la Biblioteca de la Sagrada Família a realitzar diferents activitats segons el nivell de cada infant. Treballem el barri, des dels més petits fins als més grans, cadascú al seu nivell. Al ser escola sostenible, portem a terme activitats de millora pel medi ambient i, per això, visitem el Punt verd del barri.
Abans d’acabar el primer trimestre, els més petits de l’escola visiten la Fira de Santa Llúcia acompanyats pels nens i nenes del cicle superior.
També participem en projectes externs que demanen de la col·laboració de l’escola i les famílies com és el cas del Recapte d’Aliments organitzat pel Pla Comunitari del Barri i la Recollida d’aliments pel Projecte d’Avismón.

 

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Nosaltres entenem la diversitat com la individualització per a tots els infants de l’escola: totes les criatures són diferents, no n’hi ha cap d’igual. Per tal d’atendre totes les individualitats organitzem desdoblaments i agrupaments flexibles sempre que sigui possible en les sessions on intervenen mestres especialistes.

Cal també, atendre les necessitats específiques de l’alumnat que presenta més dificultats i dels infants que mostren altes capacitats. La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) determina quins alumnes necessiten una atenció més individualitzada per part dels mestres de necessitats específiques de suport educatiu (nese). Els tutors/es són els encarregats  d’elaborar plans individualitzats o adaptacions curriculars que ajustin el nivell d’assoliment dels diferents continguts, amb l’ajuda del mestres d’educació especial.

EL Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) recull que la funció educativa ha de garantir un equilibri entre la diversitat de l’alumnat i els objectiu del currículum, diversificant la intervenció pedagògica, creant les condicions adequades que permetin el progrés de cada infant d’acord amb les seves capacitats i oferint-li l’ajut necessari per avançar en els seus aprenentatges.

Al ser una escola inclusiva proporciona una formació que afavoreix la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. Alguns aspectes que responen a aquesta qüestió són: flexibilització d’objectius didàctics, diferents agrupaments (desdoblaments, grups flexibles, suport individual o en petit grup), activitats d’ampliació i reforç, tipus d’avaluació.

En el cas de que hi hagi aula d’Acollida, els mestres tutors seran els encarregats d’elaborar plans individualitzats o adaptacions curriculars per aquells alumnes de nova incorporació a l’escola.

 

SORTIDES I COLÒNIES

Aprofitem l’entorn més immediat del barri per fer sortides des de ben petits. També, fem sortides relaciones amb els diferents temes que s’estan treballant a cada una de les àrees.

Portem a terme colònies a finals de cicle: els infants de P5, 2n i 4t durant 3 dies. Els alumnes de 6è, com a comiat de l’escola, fan unes colònies lúdiques i esportives.

 

LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
La participació de les famílies és una part important pel bon funcionament de l’escola, ja que l’escola per nosaltres no només està formada pels infants sinó que els mestres i les famílies acompanyem als nens i nenes en el seu procés de creixement. Per això, facilitem la participació i la implicació de les famílies a través del muntatge de festes escolars i en activitats pedagògiques.

traductor »