Cartagena, 231 – 239 Barcelona. — 934 351 010escola@tabor.cat

PROTECCIÓ DE DADES

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016

Responsable del Tractament: Escola Tabor

Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora i de suport als alumnes, famílies, mestres i les pròpies de la gestió dels centres educatius sostinguts amb fons públic.

Legitimació: Missió realitzada en l’interès públic.

Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors, serveis socials i protecció de la salut; ajuntaments, perquè exerceixin les competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria, i perquè gestionin els serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No se cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.

Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un correu electrònic dirigit a la delegada de protecció de dades de l’escola (Griselda Guardiola) mailto: sadministrativa@tabor.cat

 

A continuació trobareu els documents que us podeu descarregar per exercir cada un dels drets abans esmentats:

1) Autorització d’ús de dades de caràcter personal (adreces de correu electrònic): Comunicació per e-mail

2) Exercici del dret de supressió de les dades personals: Exercici del dret de supressió

3) Exercici del dret de limitació del tractament de les dades personals: Exercici del dret de limitació

4) Exercici del dret d’oposició de les dades personals:Exercici del dret d’oposició

5) Exercici del dret de rectificació de les dades personals:Exercici del dret de rectificació

6) Exercici del dret d’accés a les dades personals: Exercici del dret d’accés

 

 

 

_

traductor »