...

DOCUMENTS

PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document de caràcter pedagògic elaborat per la comunitat educativa que enumera i defineix els trets d’identitat del centre, conté els objectius que hem d’aconseguir i expressa l’estructura organitzativa i funcional del centre educatiu.

NOFC

Normes d’Organització i Funcionament de Centre

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El Projecte de Convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú.

CARTA DE COMPROMíS EDUCATIU

Aquest document té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

PLA D'ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.