...

FAMÍLIES ENLLAÇ

 

La funció primordial de l’enllaç de curs és transmetre informació entre els diferents estaments de l’escola i canalitzar adequadament les propostes i necessitats.

L’enllaç de curs s’escollirà a la primera reunió de curs i les seves funcions acabaran o bé es renovaran en la reunió del curs següent.

 

FUNCIONS ENLLAÇOS

 1. En col·laboració tutora-tutor:
 • Demanar materials que puguin ser necessaris per treballar algun projecte, tema…
 • Demanar el suport de les famílies als actes festius de classe, de cicle o d’escola
 • Proposar, junt amb el/la mestre/a, activitats o xerrades d’interès general o de grup
 • Canalitzar cap al tutor/a els suggeriments que puguin sortir de les famílies del grup–classe respecte temes comuns del grup.
 1. En Relació Famílies – Direcció:
 • Fer d’interlocutors amb la direcció del centre.
 • Coordinar la celebració de trobades per propiciar el contacte entre tots els pares i mares enllaç.
 • Difusors d’informacions que els hi arribin des de direcció.
 1. En relació amb AFA:
 • Ajudar a recollir i transmetre les propostes que es facin i col·laborar en la seva dinamització.
 • Buscar el suport imprescindible per a què les famílies participin de l’AFA i així es puguin tirar endavant projectes per la millora de l’escola.
 • Organitzar iniciatives que necessitin una implicació puntual important de pares i mares.
 • Escola de pares i mares.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.